Zasady etyki

Zasady etyki zawodowej zostały wypracowane przez osoby wykonujące zawód detektywa. Należą do nich w szczególności:

 • Zakaz preparowania dowodów
 • Zakaz nakłaniania świadków do fałszywych zeznań
 • Nakaz składania oświadczeń zgodnych z prawdą
 • Obowiązek informowania o naruszeniu prawa
 • Obowiązek wnikliwej weryfikacji informacji które mogą stanowić dowód w postępowaniu sądowym
 • Zakaz podejmowania działań, których celem jest jedynie zawstydzenie, oszkalowanie i obciążenie innej osoby
 • Obowiązek niezwłocznego informowania klienta o przebiegu dochodzenia
 • Obowiązek określenia zasad wynagrodzenia i przestrzeganie tych zasad
 • Zakaz stosowania przemocy oraz naruszania praw i wolności człowieka
 • Nakaz odmowy reprezentowania klienta, którego interesy pozostają w sprzeczności z interesami innego klienta
 • Obowiązek informowania o przestępstwie w sytuacji gdy nieujawnienie przestępstwa stanowi czyn zabroniony
 • Obowiązek uprzejmego, profesjonalnego i wyrozumiałego zachowania w stosunku do klientów.

*Na podstawie G.Gozdór, Usługi detektywistyczne. Komentarz, Warszawa 2006, s.68.